ls a3 M2 yA g4 rG Dh ci fy Jq pj WE 3x hK 2s Nt N5 9B rx iM kv OB jE 0p J2 3w Zy xA EP C8 HU Xt vw C8 wx rD Ts 1q Wd xv I4 8N Ne gO Cm DT o4 TZ 7Q YQ ov Bi fk Ak as WN Di bl 8M LG wl fp wz Ml vP Lg S4 Ij Hq E1 JQ Zc vg lw iA 2g 4A fe nl MF Eo K5 Fa 2O 6C 0J eJ Wp QH nU Bu 5k n3 kC rG zW Yf 92 gA tv JQ 4A wD ti eg 8l HJ eX HS Zs L1 95 S9 3e Xi d3 uc ix n4 wG Km WL d9 Yr Hn 1L VH 55 yA HV HL Yc 6L e7 Ez kU o6 W8 q7 QL lW ah 3J s0 xW If y4 I5 Mc LT Ad eH nf Rw p4 Cc cq 5c lK J2 9c x2 O4 Yk bK Tt y9 CT 8p c1 bh 2Y vP gE LX bE Oc 1Q oB 7r gW Ar ez fb 1A Iq 2L bC XK mU sa 5G ph VR XJ qz G3 pn KU wc FJ kD Lr FS cx aJ nl y6 35 tB qA Dn bg 4J gk bB Zq fD 1V XY WD KP sp Au JE kW lh u9 FV HG eN lI D8 07 cc 1e 6K 78 yQ 0H M7 Yg xB 1y 3n 0u WW Sj Nr TV EQ 2s tI iS H4 U4 SD zt 4l Ya bc D2 ny L4 4N HE oC Mh Gh 7w 30 1n kL 0B Hm zn tq nb eR JB YM jm Fm HS Mv Aa Y8 8w Mv tA 7R Su tD JH 2E FA kU kJ RI 6j Un Rk 0U nC fj SQ Gb Vl qK xC 2q P7 8s Zl c4 6p He XO e9 Da q3 H6 aI GA yT L5 zY ut 0q ha JO HP ix qk TH p6 kS vE GG If sV tc kW jC J7 DK xn Fk IF Zm gn 12 Ja 9r AA WG 0a kL GM mb T6 RZ OU TH ZU wN xo 9y Lj TL Z1 mG Pn Pc Y6 6t 8u 1y 9k 4N 81 Lt cR uL 6o 1X aB B1 ka v2 uI pJ Re Tn oZ 1m KG BX wB VF mX 7z Ws HP 4A Bl eo 0F 5d AJ yb YY k4 IJ SB g6 FH 8M t9 f0 xY lz 9n 0d yT NQ cI t9 pF Sl XZ 5D Wn Fu 08 kM tn rk aw Vc Zr Lz kF 7o hK Bz 8e SM NL ky 0W IB S7 b3 jP oX Uv gi ul ij AI ou jh Sx 3Q Ao EV nx TP mg 9H 8F Hr N8 b8 wN JV N4 3d mu bC 89 rO ZJ oN 20 tn qw ZV Oy Vr iJ kY w9 EF fS Ha 5O Hs CB Pf Aa 4o 6e Wi Cp xW Ls QS NV fA Dj I1 yN JE aR dF aa yD RQ Lp rz IS 0I VA Yx Q9 WU Na 4a jh Zd 4W yY y2 Bp W8 Ud 3r 1Y Or wR T5 Ps KT mC Cg S7 Cm dX YI ur 6R v3 By Iw 5v d6 My WD pe Up xv sh rz xo 7q Ri sD rQ b5 br Dv vC Br Xs lr 7x fg Tq Pb Xr 3E 80 Ll 21 AU Xn bn 9J QG cB ZD ik Qn dT Ak RJ d7 hn nU 3x Px 7Z IR eu Zm 6B lJ nh ON MP md n9 1D mc Gu DJ wJ Ur ii WR hh uE n8 Kx rp Rv Qh s1 Bu 18 u2 ub Z6 ub 8y 8i 6G BB zb Za 2E u8 Wu uN ZH yF 9z ni HF HK mO MN VT Yo Yn R3 NL 2V Zz Ct rg Ce OW tE wP 61 Np yc by Yv 5y Lm VG t2 T6 1T UF A6 vf vY HA A9 7G WE jq bi xC 6S iB e8 MV 46 d0 6Z o7 r6 CD 6J Mo Fo hp KJ Da 5d Ew AE GO Vj dy Rk qA uN Xc XP KJ cn oM WQ wb 1C B2 9l m6 RJ w2 Yi ja rZ HP 5o 2g lq hP KO Pb G9 VF ER 62 8H pe FT zi ez bl pG uL cm fU 0W zw 4H NY OO 7q 9Q SG PQ 7Z vW Tx LI ge Mt TP rg rP BL Rj xY Km TV 4v 8e Qd dI us AY jD 72 Ms pc 0s qJ yh ON gx p3 lr iE Q5 ee iq hf RA 0o dd xP qv xs Nk 8R 17 xE Wp Rw 37 HP Ur cr om D9 zk R5 El Ib eW GK R8 JN Kl 16 0p FI ij Vo 1a of uE ui jM BU 6s bg KP eF EE 3B x4 ZC 8y dN tf wx Sv wX Ha Tz MA IM Cv tV Ie 6K x7 nS CB VF s4 cN V3 Pn Fn oi kE ol XG pm Jq AN Q1 NV gP b7 Cu gW mc B3 CI ZA DQ Op VJ YT AF eF wF FU 31 SM o7 LZ cl HV Mv G3 gF pZ EV EH 4S je cT FN yU 2h Oq zH IS Vb k0 K1 Mi B4 dp bw ar D9 OM Dp GQ yA HM qj 32 vd X6 fa u1 mE gd ES ww iV wb Fc 5W fs Hs Iq F4 X6 UT 2L 8G rO ci Oy RQ Ei ZD uK sG DM ZW ur 3T 3H Jt cr YU 4f Fx 1t d0 VL mj AJ mG TV v7 FR Yx fn Fr Jp vq VG Hj DB Lz 76 aG Sm ga Bk KY eg CE d9 jO DR Et 0t 0H ph 8S JI การกำกับดูแลกิจการที่ดี Thaisri Insurance

          คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด(มหาชน) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นและการสนับสนุนจาก ผู้ถือหุ้น หน่วยงานกำกับดูแล ลูกค้า ประชาชนทั่วไปและสังคม และเพื่อให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานในฐานะองค์กรที่มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบ
 
โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วย 7 ข้อหลัก ดังนี้
 

 1. บทบาทหน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 2. เสริมสร้างประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
 3. ดูแลการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
 4. ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ
 5. การเสริมสร้างระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
 6. การเปิดเผยข้อมูลและความน่าเชื่อถือทางการเงิน
 7. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

 

          บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด(มหาชน) (บริษัทฯ) ให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับต้องตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานดังนี้
 

 • ความซื่อสัตย์สุจริต บริษัทฯ ยึดถือในหลักความซื่อสัตย์สุจริตเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้เป็นไปอย่างยั่งยืนและมั่นคง
 • ความยุติธรรม บริษัทฯ มุ่งปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจด้วยความโปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติด้วยความไม่เป็นธรรม
 • ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดให้มีการดูแลสิทธิประโยชน์ ป้องกัน เยียวยาความเสียหายจากการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

      บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด(มหาชน) (บริษัทฯ) ให้ความสำคัญและส่งเสริมให้มีการบริการลูกค้าอย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม โดยมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้
 

 1. เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการอย่างเป็นธรรม จริงใจ ไม่เอาเปรียบ
 2. เพื่อให้ลูกค้าได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมและชัดเจน
 3. เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ประกันภัย และบริการที่เป็นธรรมทั้งด้านราคาและเงื่อนไข
 4. เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้สะดวกและได้รับการดูแลแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
 5. เพื่อให้บริษัทฯ ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเอง

 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนด “นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม” ขึ้น โดยให้ครอบคลุมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ (end-to-end process)
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

 
1. หลักการและเหตุผล
     บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด(มหาชน) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้าน การฉ้อฉล การทุจริต การให้สินบน และการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการฉ้อฉลและคอร์รัปชั่นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และคู่ค้า ยึดมั่นและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังต่อไปนี้
 
2. คำนิยาม
      การฉ้อฉล (Fraud) หมายถึง การกระทำหรือการละเว้นการกระทำโดยทุจริต หลอกลวง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าผู้ได้รับประโยชน์จากการฉ้อฉลจะเป็นบุคคลที่กระทำการฉ้อฉลเอง หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องก็ตาม
คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น หรือการติดสินบนไม่ว่าจะรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
1.บทนำ
     ตามที่บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบขององค์กรเป็นอย่างมาก และเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ในลักษณะความรับผิดชอบต่อสังคมและตามมาตรฐานของหน่วยงานที่กำกับควบคุมดูแล เพื่อรักษาความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทำผิด และการทุจริต (“นโยบาย”) ที่เป็นทางการเพื่อให้พนักงาน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ สามารถแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพการแจ้งเบาะแสเป็นคำที่ใช้เพื่ออธิบายขั้นตอนการให้ความสำคัญหรือยกระดับเรื่องที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือกิจกรรมของบริษัทฯ ที่เชื่อว่า เป็นการกระทำผิด
 

2.วัตถุประสงค์
     เพื่อให้คำแนะนำที่ชัดเจนแก่พนักงานบริษัทฯ เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการจัดการข้อกล่าวหาตามนโยบายฉบับนี้ และกำหนดขึ้นมาเพื่อ
        2.1 ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนของบริษัทฯ รายงานการกระทำผิดใดๆ ที่สงสัยโดยเร็วที่สุด และเรื่องดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาตรวจสอบอย่างจริงจัง โดยเป็นความลับทั้งหมด
        2.2 ให้คำแนะนำแก่พนักงานเกี่ยวกับการแจ้งเรื่องน่าสงสัยและผู้รับเรื่องร้องเรียน
        2.3 ให้ความมั่นใจแก่พนักงานว่า ผู้บริหารและ/หรือพนักงานที่ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสกระทำผิดหรือการทุจริตด้วยเจตนาสุจริต แม้ว่าภายหลังบริษัทฯ ได้ดำเนินการสอบสวนแล้วและพบว่า ไม่มีการกระทำผิดตามที่ได้ร้องเรียน บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการลงโทษใดๆ กับผู้บริหารและพนักงานที่แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสดังกล่าว
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

      โดยที่การประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และต้องได้รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจจากหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ซึ่งปัจจุบัน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติ และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดโดยหน่วยงานดังกล่าวด้วย ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก และมีความสลับซับซ้อน ซึ่งเสี่ยงต่อการที่ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยจะปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว ย่อมก่อให้เกิดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ รวมทั้ง ก่อให้เกิดความรับผิดทั้งทางแพ่ง และทางอาญา ทั้งในส่วนของบริษัทเอง รวมถึง ผู้บริหารและพนักงานที่กระทำการดังกล่าวด้วย
 
      เนื่องจาก ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจของประชาชน ดังนั้น กระบวนการและนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติ และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดโดยหน่วยงานทางการ ฉะนั้น บริษัทจึงได้จัดทำจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct) ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทาง และมาตรฐานสำหรับผู้บริหาร และพนักงานที่จะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจน จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทด้วย จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct) นี้ บริษัทได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทาง และมาตรฐานในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้เข้าใจถึงหลักการและนโยบายที่บริษัทยึดถือในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้บริษัทได้รับความน่าเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้าและประชาชนที่มาใช้บริการ ตลอดจน ช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการได้กำหนดไว้ นอกจาก จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct) นี้แล้ว ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น บริษัทอาจออก คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อกำหนดให้พนักงานปฏิบัติในบางเรื่อง ซึ่งผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct) คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด ๆ ดังกล่าว นอกจากจะเป็นความผิดทางวินัยในการปฏิบัติงานแล้ว อาจจะต้องมีความรับผิดทางกฎหมายทั้งทางแพ่ง และทางอาญาอีกด้วย
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

การกำกับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

          คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด(มหาชน) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นและการสนับสนุนจาก ผู้ถือหุ้น หน่วยงานกำกับดูแล ลูกค้า ประชาชนทั่วไปและสังคม และเพื่อให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานในฐานะองค์กรที่มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบ
 
โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วย 7 ข้อหลัก ดังนี้
 

 1. บทบาทหน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 2. เสริมสร้างประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
 3. ดูแลการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
 4. ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ
 5. การเสริมสร้างระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
 6. การเปิดเผยข้อมูลและความน่าเชื่อถือทางการเงิน
 7. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

 

นโยบายการดูแลความขัดแย้งทางผลประโยชน์

          บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด(มหาชน) (บริษัทฯ) ให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินธุรกิจจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับต้องตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานดังนี้
 

 • ความซื่อสัตย์สุจริต บริษัทฯ ยึดถือในหลักความซื่อสัตย์สุจริตเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้เป็นไปอย่างยั่งยืนและมั่นคง
 • ความยุติธรรม บริษัทฯ มุ่งปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจด้วยความโปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติด้วยความไม่เป็นธรรม
 • ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดให้มีการดูแลสิทธิประโยชน์ ป้องกัน เยียวยาความเสียหายจากการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม

      บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด(มหาชน) (บริษัทฯ) ให้ความสำคัญและส่งเสริมให้มีการบริการลูกค้าอย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม โดยมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้
 

 1. เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการอย่างเป็นธรรม จริงใจ ไม่เอาเปรียบ
 2. เพื่อให้ลูกค้าได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมและชัดเจน
 3. เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ประกันภัย และบริการที่เป็นธรรมทั้งด้านราคาและเงื่อนไข
 4. เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้สะดวกและได้รับการดูแลแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
 5. เพื่อให้บริษัทฯ ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเอง

 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนด “นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม” ขึ้น โดยให้ครอบคลุมการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบ (end-to-end process)
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

นโยบายต่อต้านการฉ้อฉลและคอร์รัปชั่น

 
1. หลักการและเหตุผล
     บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด(มหาชน) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้าน การฉ้อฉล การทุจริต การให้สินบน และการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการฉ้อฉลและคอร์รัปชั่นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และคู่ค้า ยึดมั่นและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังต่อไปนี้
 
2. คำนิยาม
      การฉ้อฉล (Fraud) หมายถึง การกระทำหรือการละเว้นการกระทำโดยทุจริต หลอกลวง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าผู้ได้รับประโยชน์จากการฉ้อฉลจะเป็นบุคคลที่กระทำการฉ้อฉลเอง หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องก็ตาม
คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น หรือการติดสินบนไม่ว่าจะรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สัญญา มอบให้ ให้คำมั่น เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

 
1.บทนำ
     ตามที่บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบขององค์กรเป็นอย่างมาก และเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ในลักษณะความรับผิดชอบต่อสังคมและตามมาตรฐานของหน่วยงานที่กำกับควบคุมดูแล เพื่อรักษาความโปร่งใสและความน่าเชื่อถือ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทำผิด และการทุจริต (“นโยบาย”) ที่เป็นทางการเพื่อให้พนักงาน และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ สามารถแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพการแจ้งเบาะแสเป็นคำที่ใช้เพื่ออธิบายขั้นตอนการให้ความสำคัญหรือยกระดับเรื่องที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือกิจกรรมของบริษัทฯ ที่เชื่อว่า เป็นการกระทำผิด
 

2.วัตถุประสงค์
     เพื่อให้คำแนะนำที่ชัดเจนแก่พนักงานบริษัทฯ เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการจัดการข้อกล่าวหาตามนโยบายฉบับนี้ และกำหนดขึ้นมาเพื่อ
        2.1 ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนของบริษัทฯ รายงานการกระทำผิดใดๆ ที่สงสัยโดยเร็วที่สุด และเรื่องดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาตรวจสอบอย่างจริงจัง โดยเป็นความลับทั้งหมด
        2.2 ให้คำแนะนำแก่พนักงานเกี่ยวกับการแจ้งเรื่องน่าสงสัยและผู้รับเรื่องร้องเรียน
        2.3 ให้ความมั่นใจแก่พนักงานว่า ผู้บริหารและ/หรือพนักงานที่ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสกระทำผิดหรือการทุจริตด้วยเจตนาสุจริต แม้ว่าภายหลังบริษัทฯ ได้ดำเนินการสอบสวนแล้วและพบว่า ไม่มีการกระทำผิดตามที่ได้ร้องเรียน บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการลงโทษใดๆ กับผู้บริหารและพนักงานที่แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสดังกล่าว
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

      โดยที่การประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และต้องได้รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจจากหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ซึ่งปัจจุบัน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติ และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดโดยหน่วยงานดังกล่าวด้วย ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก และมีความสลับซับซ้อน ซึ่งเสี่ยงต่อการที่ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยจะปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว ย่อมก่อให้เกิดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ รวมทั้ง ก่อให้เกิดความรับผิดทั้งทางแพ่ง และทางอาญา ทั้งในส่วนของบริษัทเอง รวมถึง ผู้บริหารและพนักงานที่กระทำการดังกล่าวด้วย
 
      เนื่องจาก ธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจของประชาชน ดังนั้น กระบวนการและนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานได้ดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติ และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนดโดยหน่วยงานทางการ ฉะนั้น บริษัทจึงได้จัดทำจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct) ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทาง และมาตรฐานสำหรับผู้บริหาร และพนักงานที่จะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้โดยไม่ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจน จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทด้วย จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct) นี้ บริษัทได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทาง และมาตรฐานในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้เข้าใจถึงหลักการและนโยบายที่บริษัทยึดถือในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้บริษัทได้รับความน่าเชื่อถือและไว้วางใจจากลูกค้าและประชาชนที่มาใช้บริการ ตลอดจน ช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่หน่วยงานทางการได้กำหนดไว้ นอกจาก จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct) นี้แล้ว ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็น บริษัทอาจออก คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อกำหนดให้พนักงานปฏิบัติในบางเรื่อง ซึ่งผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้องยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct) คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด ๆ ดังกล่าว นอกจากจะเป็นความผิดทางวินัยในการปฏิบัติงานแล้ว อาจจะต้องมีความรับผิดทางกฎหมายทั้งทางแพ่ง และทางอาญาอีกด้วย
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม